اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 24
تعداد پذیرش 6

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 1
تعداد مقالات 6
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 62 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 67 روز
درصد پذیرش 25 %