اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

غفار تاری

استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

gh_tarimarandiau.ac.ir

سردبیر

هوشنگ تقی زاده

استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

taghizadehiaut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

حسنعلی آقاجانی

استاد دانشگاه مازندران

rms.umz.ac.ir/~hasanaliaghajani/
aghajaniumz.ac.ir

حبیب ابراهیم پور

استاد، دانشگاه محقق اردبیلی

ebrahimpourhyahoo.com

عبدالحمید صفایی قادیکلائی

استاد، دانشگاه مازندران

safaeiayahoo.com

سلیمان ایران زاده

استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

iranzadehiaut.ac.ir

محمد فاریابی

دانشیار، دانشگاه تبریز

faryabitabrizu.ac.ir

علیرضا بافنده زنده

دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

bafandehiaut.ac.ir