راهنمای نویسندگان

به نام خدا

راهنمای نگارش و تدوین مقالات

 از مؤلفان گرامی تقاضا می‌شود جهت تسریع در  فرایند بررسی مقاله و جلوگیری از تاخیر در داوری، هنگام ارسال مقاله به نکات زیر توجه فرمایند:

شرایط بررسی مقالات:

 1. حاصل مطالعات، تجربه و پژوهش‌های نویسنده یا نویسندگان باشد. بنابراین مقاله باید مستخرج از پایان نامه دانشجویی بوده یا مقالات مستخرج از طرح های پژوهشی مصوب باشد.
 2. مقاله قبلاً درنشریه یا مجموعه مقالات سمینارها و مجامع علمی دیگر چاپ نشده باشد.
 3. مسئول مکاتبات استاد راهنما یا مجری طرح باشد. البته  با موافقت استاد راهنما و امضای تعهد نامه توسط ایشان ، دانشجوی دکتری می تواند مسئول مکاتبات باشد.
 4. نویسندگان مقاله در پایان نامه دانشجویی فقط اساتید راهنما، مشاور و خود دانشجو و  در طرح های پژوهشی مجری و همکاران طرح پژوهشی باشد.
 5. برگه مربوط به "تعهد‌نامه واگذاری ‌حق انتشار مقاله" در  "مجله مدیریت عملیات" توسط نویسنده مسئول مکاتبات تکمیل و  پس از اسکن به همراه  مقاله بارگذاری گردد.
 6. برگه مربوط به "فرم تعارض منافع " در  " مجله مدیریت عملیات" توسط نویسنده مسئول مکاتبات تکمیل و  پس از اسکن به همراه  مقاله بارگذاری گردد.
 7. در ابتدا فقط چهارفایل برای پژوهشنامه ارسال شود: - فایل مشخصات نویسندگان - فایل مقاله اصلی بدون نام - فایل تعهدنامه و فایل تعارض منافع
 8. موضوع سرقت ادبی و رعایت اصول اخلاقی انتشار مقاله بسیار مهم می باشد.
 9. جناچه در هر مرحله از داوری یا حتی بعد از انتشار مقاله مشخص گردد که مقاله مزبور در شمول سرقت ادبی محرز می باشد یا حق کپی رایت رعایت نشده است و یا در مشخصات نویسندگان تخلف آشکار صورت گرفته است، نشریه بلافاصله مبادرت به حذف مقاله از سایت گرفته و پیگیری بیشتر را از طریق مراجع قانونی حق خود می داند.
 10.  موضوع مقالات در زمینه‌ ی مدیریت عملیات مدنظر است. بنابراین مقالات در زمینه  های زیر قابل بررسی می باشد.
 • مدل های حمل و نقل در صنعت و خدمات
 • رویکردهای نوین در مدیریت زنجیره تامین
 • مدل­های برنامه‌ریزی و کنترل عملیات
 • رویکردهای نوین در مدیریت موجودی
 • رویکردهای نوین در مدیریت کیفیت و بازرسی
 • مطالعات مرتبط با تعمیر و نگهداری تجهیزات، قابلیت اطمینان
 • ارزیابی بهره­وری، عملکرد، هزینه و سرعت در مدیریت عملیات
 • مطالعات مرتبط با ارزیابی کار و زمان
 • دستاوردهای مرتبط با مدیریت عملیات از منظر ارزیابی اقتصادی، مهندسی ارزش و مدیریت ریسک
 • رویکردهای نوین در تحلیل سیستم­ها و سیستمهای پویا
 • بررسی و تحلیل توالی عملیات و زمان بندی
 • مدیریت تکنولوژی و نوآوری در حوزه مدیریت عملیات
 • استراتژی های نوین در حوزه مدیریت عملیات
 • کاربرد مدل های تصمیم گیری در حوزه مدیریت عملیات
 • رویکردهای نوین در تئوری صف و فرآیندهای تصادفی مرتبط با مدیریت عملیات
 • کاربرد روشهای فرا ابتکاری و هوشمند در حوزه مدیریت عملیات
 • سایر موضوعات مرتبط با مدیریت با تشخیص هیات تحریریه در فرآیند داوری و چاپ قرار می گیرند.

  

ویژگی فایل های ارسالی:

1. فایل تعهد نامه (دانلود)

برگه مربوط به تعهد‌نامه و واگذاری ‌حق انتشار مقاله در  "مجله  مدیریت عملیات" توسط نویسنده مسئول مکاتبات تکمیل و  پس از اسکن به همراه  مقاله بارگذاری گردد.

2. فایل تعارض منافع (دانلود)

فایل تعارض منافع را بارگیری، امضا و سپس بارگذاری نمایید.

3.  فایل مشخصات نویسندگان

-     عنوان‌ مقاله به انگلیسی و فارسی، نام نویسنده یا نویسندگان به انگلیسی و فارسی. (نام نویسنده عهده‌دار مکاتبات با ستاره مشخص شود.)

-     رتبه‌ی علمی ـ گروه ـ نام مؤسسه یا محل اشتغال نویسنده ـ شهر ـ کشور نویسندگان به فارسی و انگلیسی. همین گونه نیز در سامانه بارگذاری شود.

-     نشانی کامل نویسنده‌ی عهده‌دار مکاتبات: شامل نشانی پستی، شماره‌ی تلفن، شماره‌ی دورنگار و نشانی پست الکترونیک. همین گونه در سامانه بارگذاری شود.

 ضروری است؛ نقش هر یک از نویسندگان در مقاله مشخص باشد و درهمین صفحه آورده شود. 

 توضیح: (چنانچه مقاله مستخرج از پایان نامه باشد همرا ه با نام نویسندگان و نقش آنها به عنوان استاد راهنما، استاد مشاور یا دانشجو آورده شود و اگر مقاله مستخرج از پروژه تحقیقاتی است در کنار نام نویسندگان، نقش  آنها به عنوان مجری یا همکار آورده شود).

4.  فایل اصلی مقاله بدون نام

-     مقاله باید مشتمل بر چکیده‌ی فارسی و انگلیسی (چکیده یه صورت غیرساختارمند و در یک پاراگراف تنظیم شود)، واژه‌های کلیدی، مقدمه، بدنه‌ی اصلی تحقیق ( چارچوب نظری، روش تحقیق، یافته ها)، بحث و  نتیجه‌گیری و فهرست منابع  و مآخذ به انگلیسی باشد.

-   مقالات ارسالی در صفحات کاغذ A4 با فاصله میان سطور 5/1(یک و نیم)، فاصله تقریبی سمت راست 5/6 (شش و نیم)، سمت چپ 5/2 (دو و نیم)، بالای صفحه 3/3 (سه و سه) و پایین صفحه 4/7 (هفت و چهار) سانتیمتر با قلم بی نازنین(BNazanin) فونت 13 (برای مقالات لاتین با قلم تایمز 12) تحت نرم افزار Word  2007 حروف چینی و بارگذاری شود

-     ابتدا عنوان کامل مقاله به انگلیسی ، چکیده‌ انگلیسی(حداقل 200 کلمه و حداکثر 250 کلمه معادل 15 سطر) و واژه های کلیدی (حداکثر 5 واژه) 

-    سپس عنوان کامل مقاله به فارسی ، چکیده‌ فارسی (حداقل 150 کلمه و حداکثر 250 کلمه ، معادل ۱۲ سطر) و واژه های کلیدی (حداکثر ۵ واژه)

-      جداول نزدیک به متن مربوطه آورده  شود. منحنی‌ها، شکل‌ها و نمودارها سیاه و سفید، روشن، دقیق و اصل باشند و  در متن مقاله به شماره‌ی شکل ها، جداول و نمودارها اشاره شود. همینطور اعداد و شماره و تاریخ در متن با فونت فارسی آورده شود.

-    یادداشت ها به صورت پی نوشت در پایان مقاله قبل از منابع آورده شود .

-    ارجاعات در متن مقاله به شکل فارسی داخل پرانتز به صورت ( نام خانوادگی ، سال ) آورده شود .

-   ضرورت دارد به جهت دست یابی راحت به ارجاعات در فهرست منابع، معادل لاتین اسامی نویسندگان منابع فارسی در متن مقاله، و همین طور  نویسندگان خارجی، واژه ها و اصطلاحات خارجی، به صورت اعداد توک شماره گذاری شده و در پاورقی آورده شود.

-   فهرست منابع در فرمت APA ویراست ششم بدون شماره، به ترتیب حروف الفبا ابتدا منابع فارسی و سپس انگلیسی آورده شود و از تکرار خودداری گردد.

-   مقاله‌های رسیده، درصورت رعایت ضوابط مندرج در راهنمای نویسندگان، ابتدا توسط سردبیر و در صورت لزوم توسط دبیر تخصصی و  هیات تحریریه مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورتی که مناسب تشخیص داده شود، به سه نفر از صاحب‌نظران به صورت محرمانه جهت داوری ارسال می شود.

-  مسؤولیت صحّت و سقم مطالب مقاله به عهده‌ی نویسنده است.

-  مقالات برگرفته از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در صورتی که نویسنده مسئول مکاتبات، استاد‌ راهنما باشد، قابل بررسی است. برای دانشجویان دکتری در صورت درج نام استاد راهنما و امضای ایشان، دانشجو می تواند مسئول مکاتبات باشد.

-   مقالات ترجمه اصولاً پذیرفته نمی‌شود.

-  حداکثر حجم مقالات با منابع ، جداول و اشکال 25 صفحه می‌باشد.

-  مجله حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می‌دارد.

صفحه منابع

تمام منابع ذکر شده در متن مقاله، ابتدا به ترتیب الفبایی حرف اول نام خانوادگی نویسنده اول (هم در مورد کتاب و هم مقاله)، منظم گردیده و سپس کلیه منابع فارسی و پس از آن کلیه منابع انگلیسی به ترتیب یاد شده (بدون ذکر شماره ردیف) آورده شود.

برای ذکر کامل آدرس منابع و به منظور یکسان‏ سازی آدرس دهی در صفحه منابع، از سبک منبع نویسی APA استفاده گردد:

 

- کتاب تالیفی یا ترجمه شده به فارسی:

نام خانوادگی نویسنده، نام کوچک (سال)، "عنوان کتاب"، نام و نام خانوادگی مترجم ( در صورت تالیفی بودن این قسمت حذف می‏گردد )، ناشر، محل نشر، نوبت چاپ، شماره جلد، شماره صفحه یا صفحات.

 

- مقاله از مجلات تخصصی فارسی:

نام خانوادگی نویسنده، نام کوچک (سال)، "عنوان مقاله"، نام مجله، ناشر، شماره مسلسل تک شماره، ماه یا فصل انتشار، شماره صفحه یا صفحات.

 

- کتاب به زبان اصلی:

نام خانوادگی نویسنده، نام کوچک (سال انتشار کتاب)، "عنوان کتاب"، ناشر، محل نشر، نوبت چاپ، شماره جلد، شماره صفحه یا صفحات.

 

- مقاله به زبان اصلی(انگلیسی):

نام خانوادگی نویسنده، حرف اول نام کوچک (سال انتشار مجله). "عنوان مقاله"، نام مجله، شماره مسلسل تک شماره، ناشر، (ماه یا فصل انتشار تک شماره)، شماره صفحه یا صفحات.

مثال:

 

.Shim, J. P. & Carlsson, C. (2010). “ Expert system for structural damage assessment”, Journal of Marketing, 24 (3), pp.123-145

 

توجه: در صورت وجود چند نویسنده (در مورد کتاب و یا مقاله) قبل از نوشتن نام نویسنده آخر، در منابع فارسی حرف «و»، و در منابع خارجی علامت “&” خواهد آمد.

مثال:

                                                     Shim, J. P., Warkentin, M., Courtney, J. F. & Carlsson, C.

- کتاب الکترونیکی:

نام خانوادگی، نام مؤلف، "عنوان کتاب"، محل نشر، تاریخ انتشار، تاریخ آخرین ویرایش (در صورت موجود بودن) <نشانی دسترسی به سایت اینترنتی به طور کامل> (تاریخ مشاهده).

 

- مقالات الکترونیکی:

نام خانوادگی، نام مؤلف، "عنوان مقاله"، نام نشریه، دوره، شماره، ماه، سال، شماره صفحه (در صورت موجود بودن) [Online] <نشانی دسترسی به سایت اینترنتی به طور کامل> (تاریخ مشاهده).

 

پایان‏نامه یا رساله الکترونیکی:

نام خانوادگی، نام نویسنده (سال)، "عنوان پایان‏نامه"، مقطع تحصیلی و رشته، دانشگاه، [Online].

<نشانی دسترسی به سایت اینترنتی به طور کامل> (تاریخ مشاهده).