دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 1-188 
1. بومی سازی مدل معماری سازمانی برای دانشگاه آزاد اسلامی

صفحه 9-40

معصومه سرایی؛ امید علی حسین زاده؛ اسداله خدیوی


3. سنتز پژوهی درمطالعات بهره وری سازمان های آموزشی

صفحه 71-93

میرمحسن علوی نامور؛ بهنام طالبی؛ صادق ملکی آوارسین


4. اثرگذاری زنجیره‌ی تأمین پویا بر عملکرد شرکت‌های دارویی

صفحه 95-119

مجید معتمدی؛ محمدحسین درویش متولی؛ احد نوروززاده