طراحی الگوی ارزیابی مهارت های مدیران بومی و غیر بومی در پست های کلیدی مطالعه موردی : استان هرمزگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم، ایران

2 گروه مدیریت و اقتصاد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحدقشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

3 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندرعباس

چکیده

امروزه مسئله پاسخگویی مدیران دولتی در قبال اقداماتشان در محیط جدید حکمرانی با شدت بیشتری مد نظر قرار خواهد گرفت. لذا در نگرش نوین، ارزیابی مهارت های مدیران بعنوان چهارچوبی جهت اجرای استراتژی ها ، خط مشی ها ، تحقق اهداف سازمانی و همچنین پاسخگویی آنان در قبال ذی نفعان و جامعه مطرح است. هدف این پژوهش تدوین الگوی مطلوب ارزیابی مهارت های مدیران بومی و غیر بومی از چهار منظر مهارت های انسانی ، ادراکی، فنی و ویژگی فردی است که با تلفیق دو روش ارزیابی 360 درجه و فرآیند تحلیل شبکه ای ، سعی در سنجش مهارت های هریک از مدیران نموده ایم.
شاخص های ارزیابی مهارت های مدیران از طریق روش فراترکیب استخراج و با اخذ نظر از خبرگان، اعتبار سنجی و وزن دهی شده است. همچنین با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای امکان وزن دهی هر یک از شاخص های اصلی که نشان دهنده میزان حساسیت و اثرگذاری بر عملکرد مدیران است، فراهم آمد.

کلیدواژه‌ها