شناسایی فرایندها و اجزای لجستیک و تعین روابط بین آنها جهت استقرار مراکز لجستیک (مطالعه مرکز لجستیک اراک)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، واحد علوم تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

3 دانشیار گروه مهندسی صنایع، واحد علوم تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

برای جایابی و استقرار داخلی مراکز لجستیک بنا به شرایط و موقعیت قرارگیری مرکز، لازم است تا براساس نیازمندیها و اهداف، فرایندها و اجزای لجستیک شناسایی شده و ارتباط و اهمیت آنها تعیین گردند. هدف این مقاله شناسایی فرایندها و اجزای لجستیک و تعیین روابط بین آنها برای استقرار مرکز لجستیک اراک است. روش تحقیق توصیفی-کاربردی و روش گردآوری داده‌ها، میدانی ‌است، جامعه آماری شامل دوگروه است، گروه اول خبرگان لجستیک و زنجیره‌تامین هستند که نظرعلمی آنها در انتخاب فرایندها و اجزای لازم برای مرکز لجستیک اعمال شده و گروه دوم مدیران و تصمیم‌گیرندگان در مرکز لجستیک استان مرکزی هستند، که اهمیت و روابط اجزای فرایندهای لجستیک را تعین کرده‌اند. با استفاده از روش تحلیل مضمون از خبرگان، فرایندها و اجزای لجستیک به تعداد چهار فرایند شناسایی و دسته‌بندی شده و برای هر فرایند اجزای لازم تعین شده‌اند. برای تعیین روابط بین اجزا از روش دیمتل استفاده شده‌است. در انتها تمودار روابط بین اجزا نشان داده‌شده و نتایج و پیشنهادات برای استقرار مرکز لجستیک اراک و تحقیقات آتی ارائه شده‌اند

کلیدواژه‌ها