اثرگذاری زنجیره‌ی تأمین پویا بر عملکرد شرکت‌های دارویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، واحد نوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، نوشهر، ایران

2 گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه مدیریت، واحد گرمی، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمی، ایران

چکیده

در دنیای کنونی مدیریت زنجیره‌‌های تأمین دارویی پیچیده‌تر شده و نیاز به مشارکت ذینفعان مختلف مانند تولید‌کنندگان دارو، عمده‌فروشان، توزیع‌کنندگان، مشتریان و نهادهای نظارتی دارد. پژوهش حاضر با هدف تأثیر زنجیره‌ی تأمین پویا بر عملکرد از طریق نقش میانجی جهت‌گیری اختلال و تاب‌آوری زنجیره‌‎‌ی تأمین در شرکت‌های تولیدکننده دارو انجام شد. پژوهش حاضر با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران حوزه زنجیره‌ی تأمین در شرکت‌های تولیدکننده دارو می‌باشد که نمونه‌ای به حجم 357 نفر انتخاب شد. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه استاندارد یو و همکاران (2019) می‌باشد. تجزیه‌ و‌ تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده نیز با نرم‌افزار اسمارت پی‌ال‌اس انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که زنجیره‌ی تأمین پویا بر جهت‌گیری اختلال و تاب‌آوری زنجیره‌ی تأمین تأثیر معنی‌داری دارد. همچنین تأثیر جهت‌گیری اختلال و تاب-آوری زنجیره‌ی تأمین بر عملکرد و نیز تأثیر جهت‌گیری اختلال زنجیره‌ی تأمین بر تاب‌آوری زنجیره‌ی تأمین تایید شد. در نهایت مشخص شد زنجیره‌ی تأمین پویا بر عملکرد شرکت‌ها از طریق نقش میانجی جهت‌گیری اختلال و تاب‌آوری زنجیره‌ی تأمین تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها