سنتز پژوهی درمطالعات بهره وری سازمان های آموزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم تربیتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

هدف مقاله حاضر، مطالعه سیستماتیک و ارائه فراترکیبی از مدل های نظری و تحقیقات انجام گرفته در حوزه بهره وری سازمان های آموزشی ایران و کشور های خارجی است. تحقیق با رویکرد کیفی از نوع سنتز پژوهی با روش فراترکیب انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل 10 پایان نامه و 40 مقاله مرتبط با موضوع بهره وری است. 6 پایان نامه و 10 مقاله به عنوان نمونه به روش غیرتصادفی از نوع هدفمند انتخاب شد. برای گرد آوری داده های پژوهش حاضر ، ازکتاب ، مقاله وپایان نامه و مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان حوزه بهره‌وری استفاده شد .نتیجه فراترکیب شناسایی 198متغیر پرتکرار ودر نهایت خلق چارچوب مفهومی در حوزه بهره وری سازمانی حول پنج محور اصلی آموزشی، پژوهشی ، فرهنگی ، دانشجویی واعتبارات و امکانات در دو بعد کمی و کیفی شد . این محورها نقش اساسی در بهره وری سازمان ها ایفا می کنند و می تواند مبنایی برای پژوهشگران حوزه بهره وری سازمانی باشد.
واژگان کلیدی:فراترکیب،بهره وری،آموزشی،پژوهشی، فرهنگی، دانشجویی، اعتبارات وامکانات

کلیدواژه‌ها