تحلیل و شناسایی قابلیت‌های فناوری کلیدی جهت توسعه زنجیره‌‌‌تأمین الکترونیکی تاب‌آور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی - تولید و عملیات، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی (وابسته به نهاد ریاست جمهوری)، تهران، ایران

2 دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه قم، قم، ایران.

چکیده

ایجاد و توسعه قابلیت‌های فناوری مناسب، نقش پررنگی در بهبود ساختار تاب‌آوری یک شبکه تأمین الکترونیکی در برابر هرگونه اختلال و شکستی ایفا می‌کند. پژوهش حاضر در پی شناسایی و بررسی مهم‌ترین قابلیت‌های فناوری برای ایجاد و بهبود تاب‌آوری در زنجیره‌های تأمین الکترونیکی است. این پژوهش، از نظر هدف،‌ کاربردی، از نظر گردآوری داده‌ها، توصیفی و از نظر روش‌شناسی، کیفی_کمی است. بر این اساس در گام نخست با مرور نظام‌مند ادبیات و به کارگیری روش دلفی فازی 11 مورد از قابلیت‌های فناوری شناسایی شدند. سپس با به کارگیری مدلسازی ساختاری – تفسیری جامع فازی این قابلیت‌ها تحلیل شدند. قابلیت‌ فناوری کلیدی برای توسعه ساختار تاب‌آوری در زنجیره‌تأمین الکترونیکی، بازطراحی زنجیره‌‌تأمین، برنامه‌ریزی و همکاری میان شرکای تأمین هستند. ایجاد و بهبود این قابلیت‌ها منجر به تقویت و بهبود چندین قابلیت دیگر می‌گردد تا در نهایت انعطاف‌پذیری در شبکه‌ ‌تأمین افزایش و ساختار سیستم تاب‌آوری در برابر اختلالات در زنجیره‌های تأمین الکترونیکی ایجاد و یا تقویت گردد.

کلیدواژه‌ها