بومی سازی مدل معماری سازمانی برای دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، ایران

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر ، ایران

3 (گروه آموزشی الزهرا دانشگاه فرهنگیان تبریز.ایران

چکیده

افزایش مزیت رقابتی در دانشگاه ها نیازمند یکپارچگی و انسجام فرایندها و استفاده بهینه از تمامی منابع و دارایی های پنهان و نهایتا کاربست رویکردی جامع همانند معماری سازمانی است. این پژوهش با هدف بومی سازی مدل معماری سازمانی برای دانشگاه با استفاده ازچارچوب توگف به روش توصیفی پیمایشی، و جمع آوردی داده ها به سبک آمیخته (کیفی و کمی) با استفاده از روش دلفی حجم نمونه 30نفر و نمونه گیری گلوله برفی و به روش نظریه زمینه ای و دلفی با استفاده از ابزارمحقق ساخته (آلفای کرونباخ ،913/0) اطلاعات جمع آوری شده و برای تحلیل داده ها از روش سنتژپژوهی و کدگزاری باز و جهت تحلیل آماری از مدلسازی معادلات ساختاری ، نرم افزارهای اس پی اس اس 26، اسمارت پی ال اس3.2 استفاده شد.نتایج نشان می دهد معماری سازمانی بومی شده برای دانشگاه دارای سه متغیر کلیدی معماری کسب و کار، معماری تکنولوژی و معماری سیستم های اطلاعاتی بوده و شاخص برازش نیکویی کلی مدل(اس آر ام آر) با مقدار 023/0 کمتر از 08/0 نشان ازمناسب بودن مدل می باشد.

کلیدواژه‌ها