تاثیر اشتیاق شغلی و بالندگی سازمانی بر ماندگاری معلمان در مدارس غیردولتی شهر مرند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار مدیریت دولتی، گروه مدیریت، واحد خوی، دانشگاه آزاد اسلامی، خوی ، ایران

چکیده

چکیده:
پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر اشتیاق شغلی و بالندگی سازمانی بر ماندگاری معلمان در مدارس غیردولتی شهر مرند انجام شده است. روش تحقیق مورد استفاده از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت روش، توصیفی از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری پژوهش را معلمان مدارس غیردولتی شهر مرند به تعداد 760 تشکیل داده است. حجم نمونه آماری مبتنی بر جدول مورگان به تعداد 257 نفر تعیین و به دو روش تصادفی طبقه ای نسبی و غیرتصادفی در دسترس انتخاب گردید. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه و به صورت ترکیبی از پرسشنامه های استاندارد اشتیاق شغلی شوفلی و همکاران (2008)؛ بالندگی سازمانی اسپایدز (2007)؛ و ماندگاری کندو و گلاوات (2016) می باشد که روایی آن از طریق روایی صوری و محتوایی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تایید شده است. داده‌های جمع آوری شده از طریق آزمون‌های آماری از جمله آزمون کلموگروف - اسمیرینوف و روش مدلسازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تاثیر اشتیاق شغلی بر ماندگاری معلمان در مدارس غیردولتی شهر مرند (با ضریب مسیر 0.83) مثبت و معنادار می باشد. همچنین تاثیر بالندگی سازمانی بر ماندگاری معلمان در مدارس غیردولتی شهر مرند (با ضریب مسیر 0.89) به صورت مثبت و معنادار مورد تایید قرار گرفت.

واژه‌های کلیدی: اشتیاق شغلی، بالندگی سازمانی، ماندگاری معلمان.

کلیدواژه‌ها