تأثیر کیفیت محتوای شبکه‌های اجتماعی بر آگاهی برند و قصد خرید با منظر از بین بردن شکاف آفلاین و آنلاین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت بازرگانی- مدیریت بازاریابی، گروه مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، ایران

2 گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

پژوهش حاضر، بررسی تأثیر کیفیت محتوای شبکه‌های اجتماعی بر آگاهی برند و قصد خرید مصرف کنندگان است. این پژوهش به لحاظ هدف، جزو پژوهش‌های کاربردی است. داده‌های آن به روش پیمایشی و از طریق پرسشنامه جمع‌آوری شده و از منظر روش، پژوهشی توصیفی است. 503 نفر از استفاده کنندگان شبکه‌ اجتماعی اینستاگرام در شهر تبریز با تکمیل پرسشنامه الکترونیکی، در پژوهش مشارکت کردند. برای انتخاب نمونه آماری از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است. روایی پرسشنامه به روش محتوایی و روایی همگرا و واگرا و پایایی پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ و پایایی مرکب مورد تأیید قرارگرفته است. فرضیه‌های تحقیق با استفاده از تکنیک مدل‌سـازی معـادلات سـاختاری و روش حداکثر درست نمایی با نرم‌افزارAMOS مورد آزمون قرار گرفته‌اند. یافته‌های پژوهش، نشان می‌دهد که کیفیت بالای محتوای ارائه شده، منجر به افزایش آگاهی برند، انگیزش لذت‌جویانه و مشارکت مشتری می‌شود. همچنین افزایش تعامل برند، موجب افزایش آگاهی برند و افزایش انگیزش عملکردی می‌شود که آن نیز منتج به افزایش مشارکت مشتری می‌شود. آگاهی برند بر ارزش ادراک شده مشتری و بر قصد خرید و همچنین ارزش ادراک شده مشتری بر قصد خرید تأثیر مثبتی دارد. نتایج این پژوهش، نشان می‌دهد قصد خرید آفلاین توسط مصرف‌کنندگان اینستاگرام از طریق دو مسیر تحت تأثیر مثبت قرار می‌گیرد. فعالیت آنلاین برندها که اولین مسیر کیفیت محتواست، انگیزش لذت جویانه را افزایش می‌دهد و دومین مسیر، تعامل برند است که موجب افزایش انگیزش عملکردی می‌شود. هردو مسیر تأثیر مثبت بر مشارکت مشتری، آگاهی برند، ارزش ادراک شده و قصد خرید آفلاین مصرف‌کنندگان دارند

کلیدواژه‌ها