بررسی رابطه بین راهبردهای خود کنترلی، سواد مالی مدیران وکیفیت تصمیم‌گیری در مسائل مالی فرایند زنجیره تأمین (مورد مطالعه: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران، ایران

2 استادیار داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ، واﺣﺪ شهریار،گروه حسابداری و مدیریت، شهریار، ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین راهبردهای خودکنترلی، سواد مالی و کیفیت تصمیم‌گیری در مسائل مالی فرایند زنجیره تأمین شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. روش پژوهش حاضر بر مبنای هدف کاربردی و بر اساس گردآوری داده‌ها نیز یک پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است. روش پژوهش حاضر بر مبنای هدف یک پژوهش از نوع توصیفی (پیمایشی)- تحلیلی (همبستگی) است، از نظر فرایند اجرا کمی- کیفی، از نظر نتیجه اجرا نیز کاربردی و از نظر زمانی نیز یک پژوهش مقطعی است. جامعه پژوهش نیز شامل مشارکت‌کنندگان فعال بورس اوراق بهادار تهران شامل؛ خبرگان دانشگاهی و بازار سرمایه، سرمایه‌گذاران، معامله‌گران، کارگزاران رسمی بورس اوراق بهادار ایران می‌باشد. نمونه آماری به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و طبق جدول کرجسی و مورگان به تعداد 384 نفر انتخاب شدند. جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از روش کتابخانه‌ای و اطلاعات میدانی و پرسشنامه نیمه ساختاریافته انجام گردیده است. همچنین، روایی پرسشنامه با استفاده از دیدگاه‌های استاد راهنما و مشاور و چند نفر از افراد خبره در این زمینه مورد تأیید قرارگرفته و برای تعیین میزان پایایی پرسشنامه نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شده و روایی پرسشنامه نیز برابر 792/0 شده است. به‌طورکلی، نتایج تحقیق نشان داد که بین راهبردهای خودکنترلی، راهبردهای سواد مالی مدیران (مدیریت پول و پس‌انداز، مدیریت تأمین مالی و اعتباری و برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری) و کیفیت تصمیم‌گیری در مسائل مالی فرایند زنجیره تأمین شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط آماری معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها