تحلیل چالش‌های مدیریت موجودی در بخش دولتی ایران (مورد مطالعه: نظام اداری استان یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه یزد

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد، ایران

3 گروه مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد، ایران

چکیده

این مقاله می‌کوشد تا چالش‌های فراروی استقرار نظام مدیریت موجودی در بخش دولتی ایران را با تمرکز بر نظام اداری استان یزد مورد شناسایی و تحلیل قرار دهد. رویکرد تحقیق حاضر کمّی، هدف آن کاربردی و ماهیتش توصیفی-تحلیلی است. پس از احصاء چالش‌های معرفی شده در مطالعات پیشین، با طراحی پرسش-نامه‌ای که روایی آن به تأیید خبرگان رسید و پایایی آن از طریق آزمون کرونباخ (معادل 88/0) مورد تأیید قرار گرفت، اقدام به گردآوری داده از جامعه هدف (حدود 250 نفر از مسئولان و کارشناسان امور مالی و تدارکات و انبار در ادارات دولتی یزد) صورت گرفت که در نهایت تعداد 162 پرسش‌نامه تکمیل شده با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای گردآوری گردید. تحلیل آماری این داده‌ها ضمن معرفی مهم‌ترین چالش‌ها (نرخ تورم در اقتصاد، ضعف برنامه‌ریزی بلندمدت در سازمان‌های دولتی، کمبود منابع مالی، عدم ثبات سیاست‌گذاری دولت و ابهام در شرایط اقتصادی جامعه) حاکی از آن است که گروه چالش‌های مربوط به «عوامل بین سازمانی (درون دولت)» از اولویت بالاتری در مقایسه با سایر گروه‌ها برخوردار است؛ ضمن آن‌که میان شاخص «اهمیت چالش» و شاخص «دشواری حل چالش» ارتباطی معنادار و مثبت وجود دارد. یافته‌های این مطالعه نشان می-دهد که سازمان‌های دولتی در استقرار نظام مدیریت موجودی با چالش‌هایی متعدد و متنوع مواجهند و برای رفع این موانع لازم است تا برنامه‌های بهبود را در سطوح مختلف درون‌سازمانی و بین‌سازمانی اجرا کنند؛ ضمن آنکه غلبه بر تعدادی از این محدودیت‌ها وابسته به بهبود شرایط کلان جامعه در ابعاد اقتصادی و مدیریتی است.

کلیدواژه‌ها