بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم برون سپاری در شرکت آبفای مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 مهندسی صنایع

چکیده

یکی از مفاهیمی که امروزه بسیار در صنعت و خدمات مطرح می‌باشد مفهوم برون‌سپاری است. برون‌سپاری به‌عنوان یک ابزار اجرایی و اقتصادی روز به روز کاربردهای بیشتری در صنعت و خدمات پیدا می‌کند. هدف اصلی این مقاله شناسایی عوامل مؤثر بر تصمیم برون‌سپاری در شرکت آبفای شهر مشهد است. جامعه‌ی آماری این تحقیق کلیه‌ی سرپرستان و مدیران سطح میانی و ارشد می‌باشند که تعداد آن‌‌ها 70 نفر می‌باشد. با استفاده از جدول مورگان 55 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. به منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه استفاده شده است که بعد از تعیین روایی و پایایی، در بین جامعه‌ی آماری توزیع گردیده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های کلموگروف – اسمیرنوف، t-test و فریدمن استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که متغیرهای ملموس بودن فعالیت، تفکیک‌پذیری فعالیت، استانداردپذیری فعالیت، اطمینان از تقاضای فعالیت، عدم اطمینان تکنولوژی در فعالیت، پیچیدگی فعالیت، عدم تماس با مشتری نهایی در فعالیت، رقابت شرکت‌ها بر روی قیمت در فعالیت، اصلی بودن فعالیت، عدم اهمیت فعالیت، تعداد تأمین‌کنندگان بالقوه در فعالیت بر برون‌سپاری تأثیر دارند. در نهایت انجام آزمون فریدمن جهت رتبه‌بندی این متغیرها نشان می‌دهد که متغیرهای پیچیدگی و رقابت شرکت‌ها بر روی قیمت بیش‌ترین تأثیر و متغیرهای تعداد تأمین‌گنندگان بالقوه و عدم تماس با مشتری نهایی کم‌ترین تأثیر را داشت‌اند.

کلیدواژه‌ها