مدل یابی روابط علّی عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت فرآیندهای کسب و کار با روش دیماتل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

هدف این تحقیق تعیین روابط علّی عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت فرآیندهای کسب و کار می‌باشد. با مرور ادبیات تحقیق، شش عامل مدیریت ارشد، مدیریت تغییر، جو سازمانی، استفاده از فناوری اطلاعات، مدیریت پروژه و انتخاب متدولوژی به عنوان عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت فرآیندهای کسب و کار انتخاب شده‌اند. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش از نوع علت و معلولی است. جامعه‌ی آماری این تحقیق شامل اساتید دانشگاهی و خبرگان صنعت می‌باشد که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند تعداد 15 نفر خبره به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. برای جمع‌آوری اطلاعات از یک پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. روایی پرسشنامه مذکور با نظر خبرگان تأیید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر 92/0 محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش دیماتل و در نرم افزار اکسل صورت گرفت. در نتیجه این تحقیق عوامل مدیریت ارشد و استفاده از فناوری اطلاعات به عنوان عوامل اثرگذار و عوامل مدیریت تغییر، جو سازمانی، مدیریت پروژه و انتخاب متدولوژی به عنوان عوامل اثرپذیر تعیین شدند.

کلیدواژه‌ها