تعداد مقالات: 15

2. بومی سازی مدل معماری سازمانی برای دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 9-40

معصومه سرایی؛ امید علی حسین زاده؛ اسداله خدیوی


3. طراحی مدلی برای ارزیابی کیفیت خدمات مسافری شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1400

مسعود براتی؛ حمید دادبین


4. استفاده از تکنولوژی رسانه‌‌‌های اجتماعی و رابطه آن با عملکرد شرکت با نقش میانجی قابلیت‌‌‌های مدیریت استراتژیک ارتباط با مشتری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1400

اکبر ولیزاده اوغانی؛ نازلی رحیم زاده


5. بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم برون سپاری در شرکت آبفای مشهد

دوره 1، شماره 1، بهار 1400، صفحه 39-60

هوشنگ تقی زاده؛ علی دیوان بیگی


7. تحلیل چالش‌های مدیریت موجودی در بخش دولتی ایران (مورد مطالعه: نظام اداری استان یزد)

دوره 1، شماره 1، بهار 1400، صفحه 61-90

هدایت کارگر شورکی؛ عباسعلی رضایی صدرآبادی؛ محمدتقی هنری


8. طراحی الگوی انگیزه های مصرف کننده برای خرید گروهی آنلاین با استفاده از مدلسازی ساختاری- تفسیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1400

مجتبی رمضانی؛ رضا نصراللهی سعیدلو؛ داود لفظ فروشان؛ کیوان علیوردی نسب


9. سنتز پژوهی درمطالعات بهره وری سازمان های آموزشی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 71-93

میرمحسن علوی نامور؛ بهنام طالبی؛ صادق ملکی آوارسین


11. اثرگذاری زنجیره‌ی تأمین پویا بر عملکرد شرکت‌های دارویی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 95-119

مجید معتمدی؛ محمدحسین درویش متولی؛ احد نوروززاده


12. شناسایی فرایندها و اجزای لجستیک و تعین روابط بین آنها جهت استقرار مراکز لجستیک (مطالعه مرکز لجستیک اراک)

دوره 1، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 121-145

زهرا رحیمی؛ حبیب اله جوانمرد؛ امیر عزیزی؛ سید اسماعیل نجفی