تعداد مقالات: 6

2. بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم برون سپاری در شرکت آبفای مشهد

دوره 1، شماره 1، بهار 1400، صفحه 39-60

هوشنگ تقی زاده؛ علی دیوان بیگی


3. تحلیل چالش‌های مدیریت موجودی در بخش دولتی ایران (مورد مطالعه: نظام اداری استان یزد)

دوره 1، شماره 1، بهار 1400، صفحه 61-90

هدایت کارگر شورکی؛ عباسعلی رضایی صدرآبادی؛ محمدتقی هنری